Klachtenregeling Ingressus

Ingressus streeft een hoog niveau van dienstverlening na. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van onze dienstverlening.
Indien dit het geval is, adviseren we u eerst contact op te nemen met uw contactpersoon bij Ingressus en uw klacht aan hem of haar voor te leggen. Wanneer u samen niet tot een oplossing komt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen door middel van ons digitale klachtenformulier. Wanneer uw klacht ingediend is, treedt onze klachtenprocedure in werking.

Klachtenprocedure

 

1.  Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Dit kunt u doen met
behulp van het digitale klachtenformulier. Om uw klacht goed te
kunnen beoordelen, verzoeken we u de volgende zaken in ieder geval op te
nemen in uw klachtomschrijving:

-  Uw bedrijfsnaam, adres
-  Naam (van de indiener)
-  Telefoonnummer en bereikbaarheid
-  E-mailadres
-  De datum van indienen van de klacht
-  De omschrijving van uw klacht
-  Eventueel relevante referentienummers / contractnummers / bestelnummers

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij uw klacht kunnen afhandelen. We nemen alleen schriftelijke klachten in behandeling.

2.  Behandeling van uw klacht
Binnen vijf werkdagen ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met
toelichting over de procedure, degene bij wie uw klacht in behandeling is en de
periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. In principe worden klachten
binnen twintig werkdagen afgehandeld. Indien deze periode niet haalbaar is,
ontvangt u hierover uiterlijk twee dagen voor afloop van de
behandelingstermijn nader bericht. Tijdens de behandeling van uw klacht kan
het zijn dat u wordt gevraagd om het aanleveren van extra informatie door
degene die uw klacht behandelt.

3.  Reactie op uw klacht
Wij streven naar een snelle en correcte afhandeling van uw klacht. Uiterlijk aan
het einde van de toegezegde termijn ontvangt u schriftelijk een inhoudelijke
reactie op uw klacht. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft u zoals eerder
vermeldt hierover reeds bericht ontvangen met een omschrijving van de reden
van de vertraging en de duur van de vertraging.

4.  Bezwaar maken bij de directie
Indien u de voorgestelde afhandeling van uw klacht als onvoldoende ervaart,
kunt u dit binnen tien werkdagen schriftelijk kenbaar maken. Op basis hiervan
nodigt de directie van Ingressus u uit voor een nader gesprek. Tijdens dit
gesprek wordt de gevolgde procedure doorgenomen en de voorgestelde
afhandeling nader besproken. Tijdens dit gesprek kunnen nieuwe feiten of
oplossingen aan de orde komen. De directie stelt alles in het werk om het
probleem zo goed mogelijk op te lossen. Indien het gesprek niet leidt tot een
voor u bevredigende oplossing kunt u de klacht voorleggen aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. In beide gevallen zullen wij
het gesprek schriftelijk vastleggen.