Introductie app Vakliteratuur

Introductie

In onze digitale wereld spelen bibliotheken nog steeds een belangrijke rol. Wel is de invulling van die rol enorm veranderd de afgelopen jaren. Toch weten bibliotheken hier telkens weer volgende stappen te zetten. Niet alleen de informatie wordt steeds digitaler, ook de dienstverlening zelf krijgt een steeds digitaler karakter.

Met de introductie van de app “Vakliteratuur” voor bibliotheekgebruikers wil Ingressus bijdragen aan de innovatieve kracht van bibliotheken om hun rol binnen hun organisaties verder te versterken. De smartphone is immers het nieuwe platform waar veel gebruikers van de bibliotheek op actief zijn. Daar moet je je als bibliotheek dus ook presenteren.

De app maakt informatievoorziening volledig persoonlijk, een belangrijk thema in de dienstverlening van bibliotheken. Centraal in de app staat een moderne vorm van attenderen. Eindgebruikers kunnen deze attendering helemaal zelf instellen via de app.
De bibliotheek zorgt voor de opzet van de attendering en de koppeling met de relevante informatiebronnen. Zo krijgt attenderen een nieuwe vorm en zorgt het voor een actieve interactie tussen bibliotheek en eindgebruikers. Bibliotheken zijn meer aanwezig bij hun eindgebruikers en bronnen worden beter gebruikt.

Jarenlang hebben bibliotheken geïnvesteerd in optimale toegankelijkheid van de enorme hoeveelheid informatiebronnen. Die investeringen kunnen nu nog meer worden benut met de app als extra distributiekanaal. We staan hiermee aan het begin van een interessante volgende stap in de ontwikkeling van de dienstverlening en positionering van bibliotheken. 

 

Opzet van Vakliteratuur app

De gedachte achter de app Vakliteratuur is om optimaal gebruik te maken van de huidige mogelijkheden die bijna alle bibliotheeksystemen en informatiebronnen tegenwoordig hebben om data uit te wisselen. Deze mogelijkheden zijn samengevoegd in een handzame app voor IOS en Android. Ook wordt er hard gewerkt aan een variant voor desktops. Deze zal werken onder Windows en op de Mac. Begin december komt deze variant beschikbaar.

Bij de opzet van de Vakliteratuur is gekozen voor een werkwijze waarbij de app (IOS/Android) direct communiceert met een tussenlaag. De app communiceert voortdurend en via een vast protocol met deze tussenlaag. Zo worden nieuwe instellingen en recente informatie snel en efficiënt in de app geladen.

De bibliotheek bepaalt zelf wat de basisindeling van de app wordt. In de tussenlaag legt de bibliotheek vast welke informatiebronnen zij beschikbaar wil maken. Deze tussenlaag maakt gebruik van diverse koppelingen met onderliggende databronnen. We noemen deze koppelingen “connectoren”. Zo zijn er al connectoren voor X-ref en Hidden Automatic Navigator beschikbaar. Ook voor PubMED komt een connector beschikbaar. Extra connectoren zijn in voorbereiding. 

Download hier de folder van de Vakliteratuur App voor meer informatie.

 

Functies in de app

De app kent een aantal functies:

• HOME :
Op het HOME-scherm worden de door de gebruiker geselecteerde attenderingen getoond. De attenderingen komen uit verschillende bronnen. De gebruiker kan van het HOME naar een detailscherm klikken voor meer informatie.
  
• ZOEKEN:
Via het Zoeken-scherm kan de gebruiker de catalogus (of kennisbank) van de organisatie raadplegen met eigen zoekacties. Er wordt direct ook gezocht in externe databronnen via de connectoren. In de zoekresultaten wordt direct getoond uit welke bron de informatie afkomstig is.

• DATABANKEN: 
Per gebruikersgroep worden de beschikbare databanken getoond waarmee de gebruiker via de app direct contact kan leggen met de betreffende databank om daar zoekacties uit te voren.

• INSTELLINGEN : 
In het scherm instellingen maakt elke gebruiker zijn/haar keuzes voor de onderwerpen waarop ze geattendeerd willen worden. De keuzes worden direct actief in de app als het HOME-scherm ververst wordt. Ook kan de gebruiker hier zelf zoekacties instellen. Ook deze worden op het HOME-scherm getoond onder het kopie ‘Persoonlijk’
 
De app beschikt daarnaast over een aantal extra functies. Zo kunnen diverse rollen worden gehanteerd om groepen gebruikers een eigen omgeving aan te bieden. En bij het weergeven van de gevonden informatie zal de App ook de bronvermelding tonen. Zo ziet de gebruiker al in de eerste oogopslag uit welke bron deze informatie afkomstig is.

Er is een koppeling beschikbaar met Google Analytics om zo het gebruik van dit instrument in kaart te kunnen brengen. De app biedt de mogelijkheid om beknopte informatie over de bibliotheek weer te geven. Op deze wijze krijgen contactgegevens en informatie over de dienstverlening een eigen plek in de applicatie.

 

Licentie is abonnement
We hanteren een abonnementsvorm voor het gebruik van de app. De licentie wordt telkens voor een jaar aangegaan met een opzegtermijn van drie maanden. Vakliteratuur kent de varianten Basis en Plus. Organisaties kunnen  ook en geheel eigen app laten ontwikkelen op basis van het model Vakliteratuur. De app krijgt dan een eigen naam en afbeelding en wordt apart in de app-stores opgenomen. In dit model kan ook aanvullend maatwerk worden gerealiseerd naar behoefte van de klant.

Organisaties die een 3-jarig abonnement afsluiten krijgen 15% korting op hun licentiekosten.

Bent u nieuwsgiering geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie.

 

Organisaties die de app hebben getest

Organisaties die in de ontwikkeling hebben meegewerkt om de app vorm te geven en in de praktijk te testen zijn:

Hoge Raad der Nederlanden
De bibliotheek van het hoogste rechtscollege van Nederland wordt in snel tempo steeds digitaler. Dat geldt niet alleen voor de vele juridische bronnen van de bibliotheek maar ook voor de dienstverlening.

Een digitaal ‘Kennisplein’ geeft inzage in de volledige collectie en deelcollecties gebaseerd op de specifieke aandachtsgebieden van de Hoge Raad. Deze functie is nu ook in een eigen app ondergebracht. De Hoge Raad heeft op deze wijze altijd en overal toegang tot relevante publicaties. Men wordt bovendien geattendeerd op nieuwste informatie op basis van filters die via de app ingesteld kunnen worden.

ASRE
De Amsterdam School of Real Estate is het kennis- en opleidingscentrum voor vastgoed in Nederland. ASRE beschikt over een uitgebreide vastgoedbibliotheek met een collectie van meer van 50.000 publicaties. ASRE wil actief kennis delen én communiceren met alle vastgoedmedewerkers in het hele land. In de ontwikkelfase is de app hiervoor uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. 

De bibliotheek zorgt door verwerving van relevante publicaties en de juiste metadatering voor een continue stroom van relevante vakinhoudelijke attenderingen.

Pro Persona
De bibliotheek van de Gelderse GGZ instelling Pro Persona biedt een actieve persoonlijke attendering aan haar medewerkers. De bibliothecaris treedt op als informatiemakelaar die via attendering zijn gebruikers actief op de hoogte brengt van nieuwe relevante publicaties.

Met de app Vakliteratuur in combinatie met de beschikbare informatiebronnen kan het aantal medewerkers dat van deze dienstverlening gebruikt maakt sterk stijgen. Zo wordt de informatievoorziening beter gebruikt, dalen de gemiddelde kosten en zijn de professionals van de instelling altijd optimaal geïnformeerd.

Zzyzx Water
Nederland is een waterland. Er zijn veel kennisorganisaties en een grote groep bedrijven actief op dit terrein. Water is een van de zgn. topsectoren in de Nederlandse Kenniseconomie. Zzyzxwater heeft het initiatief genomen om alle kennis op het gebied van water bij elkaar te brengen in één kennisbank. Via de app Vakliteratuur wordt deze informatie toegankelijk gemaakt.