Stichting Harmonia

Ingressus is een van de partners in de Stichting Harmonia. Deze stichting is voortgekomen uit een meerjarig project waarin het Ministerie van Economische Zaken en de Belastingdienst samen met drie partijen op het gebied van informatiedienstverlening (DOCFactory, NewPublic en Ingressus) een Publiek Private Samenwerking (PPS) zijn aangegaan. De doelstelling van deze PPS was: “door de combinatie van buiten de eigen organisatie werken en bij-of omscholing, zowel de vakbekwaamheid te bevorderen als de mobiliteit van de medewerkers.”

Het oprichten van de Stichting Harmonia is een nieuwe fase in de samenwerking. Er hebben zich inmiddels een aantal projecten aangediend waarvoor de Stichting Harmonia mensen gaat leveren die elders binnen de overheid hun baan dreigen te verliezen, of zich via een project willen oriënteren op een nieuwe carrière in de informatiewereld.

De kandidaten worden op een nieuwe werkplek geplaatst en begeleid in het verder ontwikkelen en professionaliseren van zichzelf. Het gaat hierbij zowel om algemene competenties, als om het vergroten of actualiseren van vakkennis.

Wilt u meer weten of heeft u ook interesse in een nieuwe werkplek neem dan contact op met Ger de Bruyn.